Αρχική » Blog » ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (σταθμών μετρητών και ρυθμιστών, βανών κ.λπ.) ΓΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ, ΜΑΝΙΑΚΟΙ ΚΑΙ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (σταθμών μετρητών και ρυθμιστών, βανών κ.λπ.) ΓΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ, ΜΑΝΙΑΚΟΙ ΚΑΙ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2021

                                                                                          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η ΔΕΔΑ σχεδιάζει την εκτέλεση του έργου « ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (σταθμών μετρητών και ρυθμιστών, βανών κ.λπ.) ΓΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ, ΜΑΝΙΑΚΟΙ ΚΑΙ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ» προϋπολογισμού 11.760.000. πλέον ΦΠΑ. Προσκαλούνται οι εταιρείες που καλύπτουν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που αναφέρονται στην αναρτημένη διακήρυξη στην ιστοσελίδα της ΔΕΔΑ (7 Ιουνίου 2021) και δεν έχουν συμμετάσχει σε προηγούμενους διαγωνισμούς της ΔΕΔΑ να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους εντός 7 ημερών από την ανάρτηση της παρούσας πρόσκλησης, για συμμετοχή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης για την επιλογή αναδόχου του προαναφερόμενου έργου.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή:

Email: [email protected]

[email protected]