Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Προσωπική εταιρεία (ΟΕ και ΕΕ):

  1. Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού σύστασης της εταιρείας (ή του τελευταίου εν ισχύ κωδικοποιημένου καταστατικού αν αυτό έχει τροποποιηθεί).
  2. Γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ και Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, που έχουν εκδοθεί εντός των δύο (2) τελευταίων μηνών.      

 

Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
για να δειτε την πορεία της αίτησής σας