Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου ΑΕ

Άμεση επέμβαση
Αστικά Δίκτυα Κατανομής

11711

Βιομηχανικά Δίκτυα

8001122222
2105551666
Υποκατηγορίες

Διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Χρηστών

Σύμφωνα με το Άρθρο 37 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύων Διανομής, η Σύμβαση Χρήσης υπογράφεται μεταξύ της ΕΔΑ Λοιπής Ελλάδας και προσώπων εγγεγραμμένων στο Μητρώο Χρηστών ΕΣΦΑ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Νόμου.