Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου ΑΕ

Άμεση επέμβαση
Αστικά Δίκτυα Κατανομής

11711

Βιομηχανικά Δίκτυα

8001122222
2105551666
Υποκατηγορίες

Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Χρήσης

Η πρόσβαση Χρηστών Διανομής στο Δίκτυο Διανομής Λοιπής Ελλάδας γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 6 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’ 487/20.02.2017), βάσει του οποίου ο Χρήστης οφείλει να αποστείλει εγγράφως στο Διαχειριστή το αίτημα του σύμφωνα με το ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ.

Ο Διαχειριστής εξετάζει την πληρότητα της Αίτησης και ενημερώνει το Χρήστη σχετικά με την αποδοχή ή μη αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κώδικα. Σε περίπτωση αποδοχής καλεί τον Χρήστη σε υπογραφή της Σύμβασης Χρήσης εντός δέκα Εργασίμων Ημερών από την ημερομηνία αποδοχής της Αίτησης Σύμβασης Χρήσης.