Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου ΑΕ

Άμεση επέμβαση
Αστικά Δίκτυα Κατανομής

11711

Βιομηχανικά Δίκτυα

8001122222
2105551666
Υποκατηγορίες

Μελέτες Εσωτερικών Εγκαταστάσεων για Νέες Οικοδομές

Σε όλες τις νέες οικοδομές που κατασκευάζονται στις περιοχές που αναφέρονται στο Π.∆. 420/87 όπως συμπληρώνεται από το άρθρο 30 του Ν. 3175/2003, προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια εργασιών από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης, είναι απαραίτητο να εκπονείται μελέτη εγκατάστασης φυσικού αερίου (αερίων καυσίμων), σύμφωνα με τους ισχύοντες Τεχνικούς Κανονισμούς και να θεωρείται από τη ΔΕΔΑ. Η εν λόγω μελέτη υποβάλλεται σε τρία αντίγραφα και αποστέλλεται στη ΔΕΔΑ με τις Ταχυμεταφορές των ΕΛΤΑ «ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ», χωρίς επιβάρυνση (με χρέωση ΔΕΔΑ). Ο φάκελος της μελέτης πρέπει να περιέχει τις Κατόψεις ορόφων, τους υπολογισμούς και την τεχνική περιγραφή, αξονομετρικό διάγραμμα και ένα αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος ένα (εκτός εάν αποτυπώνεται σε αυτό η θέση του Μετρητή οπότε θα πρέπει να κατατεθεί εις τριπλούν). Κατά περίπτωση ίσως ζητηθούν επιπλέον διευκρινιστικά στοιχεία. Εάν το ακίνητο βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχή συνίσταται να δηλωθεί ρητά. Σε περίπτωση αναθεώρησης παρακαλούμε όπως σημειωθεί, ο αριθμός της αρχικής μελέτης.

Σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 7 του Ν.3175/2003, πριν την οριστική σύνδεση της οικοδομής με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, θα πρέπει να προηγηθεί αίτημα διενέργειας αυτοψίας προς τη ΔΕΔΑ, αναφορικά με την ως άνω εγκατάσταση φυσικού αερίου. Κατά την αυτοψία, η ΔΕΔΑ ελέγχει τη συμφωνία της εγκατάστασης με τη θεωρημένη μελέτη και ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία δόμησης, προκειμένου εκείνη να προβεί στις διαδικασίες τελικής θεώρησης της άδειας οικοδομής.

Αίτημα Αυτοψίας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν αίτημα αυτοψίας στη ΔΕΔΑ Α.Ε. με τις Ταχυμεταφορές των ΕΛΤΑ Α.Ε. «ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ», χωρίς επιβάρυνση αλλά με χρέωση της ΔΕΔΑ Α.Ε.