ΕΔΑ Λοιπής Ελλάδας AE

Άμεση επέμβαση

8001122222
2105551666
Υποκατηγορίες

Αίτημα Αυτοψίας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν αίτημα αυτοψίας στη ΔΕΔΑ Α.Ε. με τις Ταχυμεταφορές των ΕΛΤΑ Α.Ε. «ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ», χωρίς επιβάρυνση αλλά με χρέωση της ΔΕΔΑ Α.Ε.