Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου ΑΕ

Άμεση επέμβαση
Αστικά Δίκτυα Κατανομής

11711

Βιομηχανικά Δίκτυα

8001122222
2105551666
Υποκατηγορίες

Επικουρικές / Προαιρετικές Υπηρεσίες

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

Σύμφωνα με το Άρθρο 13 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύων Διανομής, η ΕΔΑ Λοιπής Ελλάδας δύναται να παρέχει στους Χρήστες Διανομής ή/και στους Τελικούς Πελάτες, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τις ακόλουθες υπηρεσίες που είναι Επικουρικές ως προς τη Βασική Δραστηριότητα και οι οποίες παρέχονται αποκλειστικά από το Διαχειριστή, εντός της Περιοχής της Αδείας του:

Σύνδεση νέων Σημείων Παράδοσης με το Δίκτυο Διανομής.

Παροχή στοιχείων για αίτηση σύνδεσης που έχει λάβει προσωρινή άρνηση, σχετικά με δυνατότητες μελλοντικής εξυπηρέτησής της.

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω Υπηρεσίες παρέχονται από το Διαχειριστή κατόπιν αιτήματος Τελικού Πελάτη, Χρήστη Διανομής ή τρίτου (βάσει νόμιμης εξουσιοδότησης). Ο Διαχειριστής μπορεί να παρέχει υπηρεσίες του παρόντος άρθρου με πρωτοβουλία του μόνο για θέματα ασφάλειας. Ο κατάλογος Επικουρικών Υπηρεσιών θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΔΑ Λοιπής Ελλάδας αφού πρώτα λάβει τη σχετική έγκριση από τη ΡΑΕ.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

Σύμφωνα με το Άρθρο 14 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύων Διανομής, η ΕΔΑ Λοιπής Ελλάδας δύναται να παρέχει επιπλέον υπηρεσίες σχετικές με το αντικείμενο εξειδίκευσής του, καλούμενες ως «Προαιρετικές Υπηρεσίες». Ενδεικτικά οι Προαιρετικές Υπηρεσίες δύνανται να συνδέονται με εκπαιδευτικές δράσεις στην αγορά φυσικού αερίου, καθώς και με την εγκατάσταση δικτύων οπτικής ίνας παράλληλα με το δίκτυο διανομής και δύνανται να παρέχονται από το Διαχειριστή τόσο εντός όσο και εκτός της Περιοχής της Αδείας.