Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου ΑΕ

Άμεση επέμβαση
Αστικά Δίκτυα Κατανομής

11711

Βιομηχανικά Δίκτυα

8001122222
2105551666
Υποκατηγορίες

Τεχνικοί Κανονισμοί

Σύμφωνα με το Π.Δ. 420/87 (ΦΕΚ Α’ 187/20.10.1987), όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 3175/03 (ΦΕΚ Α’ 207/29.08.2003), επιβάλλεται η εκπόνηση μελετών και κατασκευή εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου σε όλες τις προς ανέγερση οικοδομές σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας.

Η έκδοση του πρώτου Τεχνικού Κανονισμού Εσωτερικών Εγκαταστάσεων με πίεση λειτουργίας μεταξύ 50mbar και 16bar (ΦΕΚ Β’ 236/26.03.1997), συμπληρώθηκε από το ΦΕΚ Β’ 875/19.08.1998 και τροποποιήθηκε ακολούθως από το ΦΕΚ Β’ 963/15.07.2003 για πίεση λειτουργίας της εγκατάστασης έως 1bar, με την τελευταία προσθήκη να είναι αυτή του ΦΕΚ Β’ 976/28.03.2012, η οποία αφορά σε εσωτερικές εγκαταστάσεις με πίεση λειτουργίας έως 500mbar.

Παράλληλα, το 2006 εκδόθηκε μια σειρά από υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες αποτελούν τους Τεχνικούς Κανονισμούς κατασκευής και λειτουργίας των Δικτύων Διανομής φυσικού αερίου:
«Κανονισμός δικτύων πολυαιθυλενίου διανομής φυσικού αερίου με μέγιστη πίεση λειτουργίας 4 bar», Υ.Α. Δ3/Α/14715 (ΦΕΚ Β’ 1530/19.10.2006),
«Κανονισμός χαλύβδινων δικτύων διανομής φυσικού αερίου με πίεση σχεδιασμού 19 bar», Υ.Α. Δ3/Α/17013 (ΦΕΚ Β’ 1552/24.10.2006),
«Εγχειρίδιο λειτουργίας και συντήρησης δικτύων διανομής μέσης πίεσης φυσικού αερίου (πίεση σχεδιασμού 19 bar) και δικτύων κατανομής χαμηλής πίεσης φυσικού αερίου (μέγιστη πίεση λειτουργίας 4 bar)», Υ.Α. Δ3/Α/20701 (ΦΕΚ Β’ 1712/23.11.2006),
«Κανονισμός εγκατάστασης παροχετευτικών αγωγών και μετρητών φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 4 bar», Υ.Α. Δ3/Α/22925 (ΦΕΚ Β’ 1810/12.12.2006).