Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου ΑΕ

Άμεση επέμβαση
Αστικά Δίκτυα Κατανομής

11711

Βιομηχανικά Δίκτυα

8001122222
2105551666
Υποκατηγορίες

Πρότυπη Σύμβαση Χρήσης

Με την Πρότυπη Σύμβαση Χρήσης Δικτύων Διανομής, ο Διαχειριστής παρέχει στο Χρήστη Διανομής τις υπηρεσίες που περιγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 12 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής. Σύμφωνα με την παρ. 12 του Άρθρου 37 του κεφ. 6 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής, κατόπιν εισήγησης του Διαχειριστή εντός τριών (3) μηνών από τη θέση του Κώδικα σε ισχύ , εγκρίνονται από τη ΡΑΕ οι νέες Πρότυπες Συμβάσεις Χρήσης. Εντός δύο (2) μηνών από την έγκριση της Πρότυπης Σύμβασης Χρήσης, τα συμβαλλόμενα μέρη σε ισχύουσες Συμβάσεις Χρήσης οφείλουν να προβούν σε κάθε αναγκαία ενέργεια προκειμένου οι ισχύουσες μεταξύ τους συμβάσεις να προσαρμοστούν με τις νέες πρότυπες εγκεκριμένες συμβάσεις.