Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου ΑΕ

Άμεση επέμβαση
Αστικά Δίκτυα Κατανομής

11711

Βιομηχανικά Δίκτυα

8001122222
2105551666
Υποκατηγορίες

Κανονισμός Τιμολόγησης

Με την υπ’ αριθμόν 328/2016 απόφαση της ΡΑΕ, εγκρίθηκε ο Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου των δικτύων διανομής Αττικής, Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας και Λοιπής Ελλάδας (ΦΕΚ Β’ 3067/26.09.2016)


Χρεώσεις Διανομής

Ο Διαχειριστής εκδίδει τα Τιμολόγια Διανομής διακριτά για κάθε Χρήστη Διανομής για την παροχή των υπηρεσιών που περιγράφονται στις διατάξεις άρθρου 12 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύων Διανομής (Βασική Δραστηριότητα) σύμφωνα με τις αντίστοιχες ποσότητες Φυσικού Αερίου που του κατανέμονται σε κάθε Σημείο Παράδοσης. Το τιμολόγιο αναφέρει διακριτά για κάθε Σημείο Παράδοσης που εξυπηρετεί ο Χρήστης Διανομής κάθε Χρέωση που οφείλεται κατά τα προβλεπόμενα στην Πρότυπη Σύμβαση Χρήσης και στον Κανονισμό Τιμολόγησης.

Αναλυτικότερα:

Η τιμολόγηση των υπηρεσιών διανομής γίνεται:

και υπολογίζεται ως ακολούθως:

ΧΔΔj = (ΣΔk X (Nm/365) X Cj) + (ΣΕk X Qj)

όπου:

ΧΔΔj Η Χρέωση Δικτύου Διανομής για το Σημείο Παράδοσης j (σε €) για το Μήνα m
ΣΔk Ο Συντελεστής Χρέωσης Δυναμικότητας (σε €/kMWh/h/έτος) για την Κατηγορία Τελικών Πελατών k στην οποία ανήκει ο Τελικός Πελάτης που εξυπηρετείται από το Σημείο Παράδοσης j
ΣEk Ο Συντελεστής Χρέωσης Ενέργειας για την Κατηγορία Τελικών Πελατών k στην οποία ανήκει ο Τελικός Πελάτης που εξυπηρετείται από το Σημείο Παράδοσης j (σε €/kWh)
Cj Η Δεσμευμένη Ωριαία Δυναμικότητα (σε kWh/h) στο Σημείο Παράδοσης j που εξυπηρετεί ο συγκεκριμένος Χρήστης Διανομής, η οποία διαμορφώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 37 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύων Διανομής
Qj Η Ποσότητα Φυσικού Αερίου που κατανέμεται στο Σημείο Παράδοσης j στον εν λόγω Χρήστη Διανομής (σε kWh), όπως αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύων Διανομής
N Οι ημέρες διαρκείας του Μήνα m

 


 

Υπολογισμός Μηνιαίας Χρέωσης Διανομής Σημείου Παράδοσης

Με τη χρήση του παρόντος εργαλείου, είναι δυνατός ο υπολογισμός της Χρέωσης Διανομής ανά Σημείο Παράδοσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύων Διανομής, τον Κανονισμό Τιμολόγησης και το εγκεκριμένο από τη ΡΑΕ Τιμολόγιο Χρήσης Δικτύου Διανομής, όπως αυτά παρατίθενται ανωτέρω.