Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου ΑΕ

Άμεση επέμβαση
Αστικά Δίκτυα Κατανομής

11711

Βιομηχανικά Δίκτυα

8001122222
2105551666
Υποκατηγορίες

Νομοθετικό και Ρυθμιστικό Πλαίσιο

Η διανομή του φυσικού αερίου στην Ελλάδα ρυθμίστηκε, αρχικά, με τις διατάξεις του Ν. 2364/1995 (ΦΕΚ Α’ 252/6.12.1995), οι οποίες συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 3428/2005 (ΦΕΚ Α’ 313/27.12.2005), περί «Απελευθέρωσης της Αγοράς Φυσικού Αερίου», με τον οποίο ενσωματώθηκαν στο εθνικό δίκαιο οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας και του Κανονισμού σχετικά με τους κοινούς κανόνες στην εσωτερική αγορά φυσικού αερίου (Οδηγία 2003/55/ΕΚ και Κανονισμός (Ε.Κ.) αριθ. 1775/2005 –«2ο ενεργειακό πακέτο»). Η δευτερογενής νομοθεσία της αγοράς φυσικού αερίου ετέθη σε ισχύ μέσω της έκδοσης σειράς υπουργικών αποφάσεων, όπως ο «Κανονισμός Αδειών Φυσικού Αερίου» (Υ.Α. Δ1/Α/5815/2010, ΦΕΚ Β’ 464/19.4.2010).

Στη συνέχεια, εκδόθηκε ο Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179/22.8.2011) για τις ενεργειακές αγορές ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, ο οποίος αντικατέστησε σε μεγάλο βαθμό τον Ν. 3428/2005, με σκοπό την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας για το φυσικό αέριο με τις προβλέψεις της «3ου ενεργειακού πακέτου» και συγκεκριμένα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ και των Κανονισμών (Ε.Κ.) αριθ. 713/2009 και 715/2009, με απώτερο στόχο την περαιτέρω ομαλή ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου και τη δημιουργία ίσων όρων πρόσβασης στην αγορά φυσικού αερίου για όλες τις επιχειρήσεις φυσικού αερίου που δραστηριοποιούνται εντός της Ε.Ε. Ως προς τις δραστηριότητες διανομής, οι Οδηγίες 2003/55/ΕΚ και 2009/73/ΕΚ προβλέπουν την υποχρέωση νομικού και λειτουργικού διαχωρισμού της δραστηριότητας διανομής από τις λοιπές δραστηριότητες μίας Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης.

Οι δραστηριότητες Διανομής και Διαχείρισης Δικτύων Διανομής φυσικού αερίου στην Ελλάδα ασκούνταν μέχρι την 31.12.2016 αποκλειστικά από την ΔΕΠΑ Α.Ε., την ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε., την ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. και την ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. στις αντίστοιχες γεωγραφικές περιοχές δραστηριότητάς τους. Με τους νόμους 4336/2015, 4414/2016 και 4425/2016 τροποποιήθηκε ο ν. 4001/2011 και επιβλήθηκε στις ως άνω εταιρείες η υποχρέωση για νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των δραστηριοτήτων διανομής από τις λοιπές δραστηριότητές τους μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2017. Σε συμμόρφωση με το ως άνω νομοθετικό πλαίσιο, η ΔΕΠΑ Α.Ε. προχώρησε στην απόσχιση του κλάδου Διανομής και στην εισφορά του στη νεοσυσταθείσα για τον σκοπό αυτό «ΕΔΑ Λοιπής Ελλάδος» η οποία ασκεί τις δραστηριότητες της Διανομής και της Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής Λοιπής Ελλάδος. Οι δραστηριότητες Διανομής και Διαχείρισης των Δικτύων Διανομής Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης ασκούνται από την ΕΔΑ ΘΕΣΣ και του Δικτύου Διανομής Αττικής από την ΕΔΑ Αττικής, από τις οποίες έχουν αποσχιστεί οι δραστηριότητες της προμήθειας φυσικού αερίου.

Οι σημαντικότερες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει στον Ν. 4001/2011 είναι οι ακόλουθες:
Με το άρθρο 17 παρ.13 του Ν. 4203/2013 (ΦΕΚ Α’ 235) (και εν συνεχεία με το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α' 94/14.8.2015) τροποποιήθηκε το άρθ. 73 του ν. 4001/2011 περί ασφάλειας εφοδιασμού ώστε να εναρμονιστεί με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 994/2010. Επίσης, με την παρ. 12 του άρθρου 17 του Ν. 4203/2013 τροποποιήθηκε η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011 και εν συνεχεία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του παραπάνω νόμου η Υ.Α. Δ1/Β/10233/2014 (ΦΕΚ Β’ 1684/24.06.2014) με την οποία καθορίστηκαν περαιτέρω οι κατηγορίες των Προστατευόμενων Καταναλωτών φυσικού αερίου.
Με τα Κεφάλαια Α’, Β’ και Γ’ της υποπαραγράφου Β.1 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α’ 94/14.8.2015), το Κεφάλαιο Ε’ (άρθρο 16) του Ν.4337/2015 (ΦΕΚ Α’ 129/17.10.2015), καθώς και με τα άρθρα 27-34 του Δευτέρου Μέρους του Ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α’ 149/09.08.2016), το άρθρο 55 του Ν. 4423/2016 (ΦΕΚ Α’ 182/27.09.2016) και το άρθρο 15 του Ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α’ 185/30.09.2016), τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν οι διατάξεις του Ν. 4001/2011, ως αυτός τροποποιηθείς ίσχυε. Οι νέες προβλέψεις αφορούν, κυρίως, στην αναμόρφωση του πλαισίου διανομής Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα μέσω της υποχρέωσης των Κάθετα Ολοκληρωμένων Εταιρειών Φυσικού Αερίου για νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των δραστηριοτήτων διανομής από τις δραστηριότητες προμήθειας Φυσικού Αερίου, καθώς και της διεύρυνσης του ορισμού του «Επιλέγοντος» Πελάτη. Οι νέες ως άνω διατάξεις περιέχουν, επίσης, λεπτομερείς προβλέψεις σχετικά με την διαδικασία για την ολοκλήρωση του εν λόγω νομικού και λειτουργικού διαχωρισμού.

Κατ’ εξουσιοδότηση του Ν. 3855/2010 (ΦΕΚ 95/23.6.2010), με τον οποίο θεσπίστηκαν μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, εκδόθηκε η Υ.Α. Δ5/Β/29891/2011 (ΦΕΚ 3254/30.12.2011) η οποία επιβάλλει στους διανομείς ενέργειας, στους διαχειριστές δικτύων διανομής καθώς και στις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ενέργειας την υποχρέωση για την παροχή στοιχείων τελικής ενεργειακής χρήσης.

Η ΡΑΕ, η οποία αποτελεί την εποπτεύουσα Αρχή σχετικά με την προμήθεια ενεργειακών προϊόντων, με την υπ’ αριθμόν 328/2016 απόφασή της (ΦΕΚ Β’ 3067/26.09.2016) θέσπισε τον Κανονισμό Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου για τα Δίκτυα Διανομής Αττικής, Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας και Λοιπής Ελλάδας, ενώ με τις υπ’ αριθμόν 345/2016 και 346/2016 (ΦΕΚ Β’ 3490/31.10.2016) και 347/2016 και 348/2016 (ΦΕΚ Β’ 3537/03.11.2016) αποφάσεις της εγκρίθηκαν τα τιμολόγια για τη χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας των αντίστοιχων Δικτύων Διανομής.

Τέλος, με την υπ’ αριθμόν 589/2016 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 487/21.02.2017) εγκρίθηκε ο Κώδικας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου, ο οποίος τροποποιήθηκε με νεότερη απόφασή της (298/2018, ΦΕΚ Β’ 1507/02.05.2018).