ΕΔΑ Λοιπής Ελλάδας AE

Άμεση επέμβαση

8001122222
2105551666
Υποκατηγορίες

Κανονισμός Τιμολόγησης

Με την υπ’ αριθμόν 328/2016 απόφαση της ΡΑΕ, εγκρίθηκε ο Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου των δικτύων διανομής Αττικής, Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας και Λοιπής Ελλάδας (ΦΕΚ Β’ 3067/26.09.2016)