Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου ΑΕ

Άμεση επέμβαση
Αστικά Δίκτυα Κατανομής

11711

Βιομηχανικά Δίκτυα

8001122222
2105551666
Υποκατηγορίες

Πρότυπη Σύμβαση Σύνδεσης

Με τη Πρότυπη Σύμβαση Σύνδεσης, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την κατασκευή της Εξωτερικής Εγκατάστασης καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις μεταξύ της ΔΕΔΑ και του κυρίου της εγκατάστασης ή του νόμιμου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του.

Επισημαίνεται ότι το εν λόγω κείμενο αποτελεί το σχέδιο της Πρότυπης Σύμβασης Σύνδεσης που υπέβαλε της ΕΔΑ Λοιπής Ελλάδας κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης διαβούλευσης της ΡΑΕ και θα αντικατασταθεί με την εγκεκριμένη από τη ΡΑΕ Πρότυπη Σύμβαση Σύνδεσης, αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισής της από την Αρχή.