Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου ΑΕ

Άμεση επέμβαση
Αστικά Δίκτυα Κατανομής

11711

Βιομηχανικά Δίκτυα

8001122222
2105551666
Υποκατηγορίες

Κώδικας Διαχείρισης Δικτύων Διανομής

Με την υπ’ αριθμόν 589/2016 απόφαση της ΡΑΕ, εγκρίθηκε ο Κώδικας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’ 487/21.02.2017)

**Σημείωση: Έως τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της 1ης Αναθεώρησης του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύων Διανομής, οι κατανομές ποσοτήτων στα Σημεία Εξόδου Δικτύων Διανομής θα εξακολουθήσουν να γίνονται με τη μεθοδολογία που περιγράφεται στην απόφαση 338/2016 της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 4136/22.12.2016)