Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου ΑΕ

Άμεση επέμβαση
Αστικά Δίκτυα Κατανομής

11711

Βιομηχανικά Δίκτυα

8001122222
2105551666
Υποκατηγορίες

Κώδικας Διαχείρισης Δικτύων Διανομής

Με την υπ’ αριθμόν 589/2016 απόφαση της ΡΑΕ, εγκρίθηκε ο Κώδικας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’ 487/21.02.2017). Με νεότερη απόφαση της Αρχής (298/2018), δημοσιεύτηκε η αναθεωρημένη έκδοση (ΦΕΚ Β’ 1507/02.05.2018).