Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου ΑΕ

Άμεση επέμβαση
Αστικά Δίκτυα Κατανομής

11711

Βιομηχανικά Δίκτυα

8001122222
2105551666
Υποκατηγορίες

Η Εταιρεία Διανομής Αερίου Λοιπής Ελλάδας (ΔΕΔΑ) στα πλαίσια των διαδικασιών λειτουργίας και συντήρησης μεριμνά για την τήρηση των προβλεπομένων στον κανονισμό λειτουργίας και συντήρησης δικτύων διανομής μέσης και χαμηλής πίεσης φυσικού αερίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1712/2006, η εποπτεία εργασιών τρίτων είναι ένας έλεγχος προληπτικής συντήρησης που στοχεύει στον εντοπισμό εργασιών των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ) και τρίτων πλησίον των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, που μπορεί να επηρεάσουν την ασφάλεια και τη λειτουργία τους. Σε κάθε περίπτωση εργασιών ΟΚΩ ή τρίτων πλησίον των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου θα πρέπει να ζητείται να εκδίδεται από τη ΔΕΔΑ άδεια εργασίας. Η ΔΕΔΑ μέσω της άδειας εργασίας αναφέρει τις προϋποθέσεις και τα μέτρα προστασίας που πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα τρίτα μέρη κατά τη διάρκεια των εργασιών τους.

Ένας από τους σοβαρότερους κινδύνους στα ενεργά δίκτυα φυσικού αερίου είναι οι εργασίες τρίτων στην γειτνίαση των δικτύων. Η ζημία στο δίκτυο προκαλείται, είτε λόγω άγνοιας, είτε λόγω παράβλεψης των περιορισμών και μέτρων προστασίας που θέτει ο φορέας διανομής αερίου. Η ΔΕΔΑ έχει σχεδιάσει ένα κατάλληλο οργανωτικό σχήμα με τους απαραίτητους ανθρώπινους πόρους και παρακολουθεί όλα τα έργα τρίτων που εκτελούνται πλησίον των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου και παρέχει τις σχετικές πληροφορίες για την προστασία τους. Είναι κοινή αντίληψη, ότι η πρόληψη ενός ατυχήματος είναι μακράν καλύτερη λύση από την αντιμετώπισή του. Για το λόγο αυτό, κρίνεται σκόπιμη η υποχρέωση του κάθε φορέα υλοποίησης έργων όταν πρόκειται να εκτελέσει εργασίες σε θέσεις που επηρεάζουν τα δίκτυα και τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου να ενημερώνεται εγκαίρως από τη ΔΕΔΑ για την ύπαρξη των δικτύων στις περιοχές αρμοδιότητάς της.

Από την έναρξη μέχρι και το πέρας εκτέλεσης του έργου των τρίτων υπάρχει συνεχής παρακολούθηση εκ μέρους της ΔΕΔΑ στις περιοχές αρμοδιότητάς της. Επισημαίνεται ότι ο φορέας υλοποίησης των έργων είναι υποχρεωμένος να τηρήσει τα μέτρα ασφαλείας του φορέα διανομής αερίου. Εάν η ΔΕΔΑ εντοπίσει τρίτο να εκτελεί εργασίες πλησίον των ενεργών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου και δεν έχει ζητήσει άδεια εργασίας, ζητάει από τον τρίτο να διακόψει αμέσως τις εργασίες του. Εάν ο τρίτος δεν υπακούσει, τότε ειδοποιείται η Αστυνομία για την άμεση επιβολή της διακοπής των εργασιών και παράλληλα ενεργοποιούνται άμεσα νομικές ενέργειες για τις προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις.


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

 

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Σε περίπτωση που οι εργασίες σας είναι σε εξέλιξη και διαπιστώσετε ύπαρξη δικτύου φυσικού αερίου ή σχετικού υπέργειου εξοπλισμού ενημερώστε αμέσως τη ΔΕΔΑ.

 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΡΡΟΗ ΑΕΡΙΟΥ

 

 

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ: ΔΙΑΡΡΟΗ ΑΕΡΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΩΤΙΑ

 

Αν ανιχνεύσετε οσμή αερίου κατά τη διάρκεια των εργασιών σας ή αν προκαλέσατε διαρροή αερίου:

 

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ: ΔΙΑΡΡΟΗ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΦΩΤΙΑ

 

Σε περίπτωση ανάφλεξης του αερίου:


Εταιρεία Διανομής Αερίου Λοιπής Ελλάδας
Διεύθυνση Λειτουργίας και Συντήρησης
Έκδοση Ιουνίου 2017

Πατήστε εδώ για εκτύπωση των ενεργειών σε περίπτωση ανάγκης.