ΕΔΑ Λοιπής Ελλάδας AE

Άμεση επέμβαση

8001122222
2105551666
Υποκατηγορίες

Ενδεχόμενες παροχές από πλευράς του Διαχειριστή, βάσει των σχετικών εγκρίσεων από τη ΡΑΕ, παρέχονται ανεξαρτήτως της επιλογής Χρήστη Διανομής, χωρίς να υφίσταται δέσμευση του Τελικού Πελάτη έναντι του Χρήστη Διανομής για τις παροχές αυτές, πέραν της υποχρέωσης ύπαρξης σύμβασης προμήθειας με οποιονδήποτε Χρήστη Διανομής.