Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου ΑΕ

Άμεση επέμβαση
Αστικά Δίκτυα Κατανομής

11711

Βιομηχανικά Δίκτυα

8001122222
2105551666
Υποκατηγορίες

Αίτηση Σύνδεσης

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του Άρθρου 24 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύων Διανομής, η σύνδεση της εγκατάστασης Τελικού Πελάτη στο Δίκτυο Διανομής πραγματοποιείται κατόπιν υποβολής της αίτησης σύναψης Σύμβασης Σύνδεσης (Αίτηση Σύνδεσης) προς το Διαχειριστή, η οποία συνοδεύεται από τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά