Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου ΑΕ

Άμεση επέμβαση
Αστικά Δίκτυα Κατανομής

11711

Βιομηχανικά Δίκτυα

8001122222
2105551666
Υποκατηγορίες

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

 

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΕΔΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή προμήθειας 1)ΜΕΤΡΗΤΩΝ, 2)ΣΕΛΛΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ, 3) ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ, 4) ΑΓΩΓΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΟΥΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ(4bar) ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΛΑΜΙΑ, ΧΑΛΚΙΔΑ, ΣΕΡΡΕΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΞΑΝΘΗ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗ προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ: € 165 308.50

*Τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr με τον συστημικό αριθμό: ΕΣΗΔΗΣ: Αρ. Διαγ. : 62663.1
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση. Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση μέχρι την 6/9/2018, 12:00.

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΕΔΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή έργου : «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (4 bar) ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ, ΧΑΛΚΙΔΑΣ,ΣΕΡΡΩΝ,ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ: 586 581.64 EUR

*Τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr με τον συστημικό αριθμό: ΕΣΗΔΗΣ : Αρ. Διαγ. : 75524
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση. Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση μέχρι την 6/9/2018, 15:00.

Διαγωνισμός για τη διαμόρφωση των γραφείων της εταιρείας στον Πύργο Αθηνών

(κείμενο διακήρυξης)

*Τα παραρτήματα αποστέλλονται κατόπιν επικοινωνίας με την εταιρεία.

Διαγωνισμός τριετούς διάρκειας για την προμήθεια υπηρεσιών φιλοξενίας servers και τηλεφωνικού κέντρου

(κείμενο διακήρυξης)

*Η προθεσμία κατάθεσης προσφορών του Διαγωνισμού ΔΕΔΑ-003/17 παρατείνεται για την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 15:00. Ομοίως παρατείνεται και η ημερομηνία επανάληψης του, εφ' όσον καταστεί άγονος, κατά 3 εργάσιμες ημέρες.

Διακήρυξη για την προμήθεια υπηρεσιών ανάπτυξης και συντήρησης ιστοσελίδας

(κείμενο διακήρυξης)

*Ο Διαγωνισμός για την προμήθεια υπηρεσιών ανάπτυξης και συντήρησης ιστοσελίδας επαναλαμβάνεται, με καταληκτική ημερομηνία τις 28/11/2017 και ώρα 11.00 π.μ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική διακήρυξη.

Προκηρύχθηκε ο RFQ 56414 διεθνής διαγωνισμός για «Οικονομική, διοικητική και λειτουργική υποστήριξη της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΕΔΑ), για περίοδο ενός (1) έτους με δικαίωμα προαίρεσης ενός (1) επιπλέον έτους» που θα διενεργηθεί μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών την 09/05/2018 15:00