Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου ΑΕ

Άμεση επέμβαση
Αστικά Δίκτυα Κατανομής

11711

Βιομηχανικά Δίκτυα

8001122222
210555166
Υποκατηγορίες

Κανονισμός Προμηθειών

Ο Κανονισμός Προμηθειών της ΕΔΑ Λοιπής Ελλάδος, αποτελεί απόφαση του ΔΣ της εταιρείας.