Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου ΑΕ

Άμεση επέμβαση
Αστικά Δίκτυα Κατανομής

11711

Βιομηχανικά Δίκτυα

8001122222
2105551666
Υποκατηγορίες

Κανονισμός Προμηθειών

Ο Κανονισμός Προμηθειών της ΕΔΑ Λοιπής Ελλάδος, αποτελεί απόφαση του ΔΣ της εταιρείας.