Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου ΑΕ

Άμεση επέμβαση
Αστικά Δίκτυα Κατανομής

11711

Βιομηχανικά Δίκτυα

8001122222
2105551666
Υποκατηγορίες

Επικοινωνία

ΔΕΔΑ AE

Πύργος Αθηνών, Λ. Μεσογείων 2-4,
115 27 Αθήνα
Τηλ: 216 2000401