Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου ΑΕ

Άμεση επέμβαση
Αστικά Δίκτυα Κατανομής

11711

Βιομηχανικά Δίκτυα

8001122222
210555166
Υποκατηγορίες

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)

Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε. (ΔΕΣΦΑ)

Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. (ΔΕΠΑ, μέτοχος)