Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου ΑΕ

Άμεση επέμβαση
Αστικά Δίκτυα Κατανομής

11711

Βιομηχανικά Δίκτυα

8001122222
2105551666
Υποκατηγορίες

Βασική Δραστηριότητα

1. Ο Διαχειριστής υποχρεούται να παρέχει στους Χρήστες Διανομής και στους Τελικούς Πελάτες, κατά τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος Κώδικα, τις ακόλουθες Υπηρεσίες Διανομής (Βασική Δραστηριότητα) κατά τον πλέον οικονομικό, διαφανή και άμεσο τρόπο, χωρίς διακρίσεις μεταξύ των Χρηστών Διανομής ή των Τελικών Πελατών:

 

2. Στη Βασική Δραστηριότητα του Διαχειριστή περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: