Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου ΑΕ

Άμεση επέμβαση
Αστικά Δίκτυα Κατανομής

11711

Βιομηχανικά Δίκτυα

8001122222
2105551666
Υποκατηγορίες

Με την υπ’ αριθμόν 348/2016 απόφαση της ΡΑΕ, εγκρίθηκε το Τιμολόγιο για την χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου του Δικτύου Διανομής Λοιπής Ελλάδος (ΦΕΚ Β’ 3537/03.11.2016). Το τιμολόγιο της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής του Διαχειριστή για το έτος 2018 για το Δίκτυο Διανομής της Κορίνθου, ανά κατηγορία Τελικού Πελάτη, παρατίθεται στον κάτωθι πίνακα:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Κατηγορία
Πελατών
Συντελεστής
Δυναμικότητας
(€/kW/έτος)
Συντελεστής
Ενέργειας
(€/kWh)
Βιομηχανικό 5,7891243048 0,0011757930