Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου ΑΕ

Άμεση επέμβαση
Αστικά Δίκτυα Κατανομής

11711

Βιομηχανικά Δίκτυα

8001122222
2105551666
Υποκατηγορίες

Ετήσιο Πρόγραμμα Συντήρησης

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 57 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύων Διανομής, το Ετήσιο Πρόγραμμα Συντήρησης των Δικτύων Διανομής της ΔΕΔΑ ΑΕ, συντάσσεται και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή.